Články

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnost Hyriak,s.r.o.. (d'alej len „Hyriak,s.r.o.." alebo „predávajúci") tymto reklamačnym poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona Č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitel'a a o zmene zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršĺch predpisov riadne informuje spotrebitel'a (d'alej aj „zákazník" alebo „kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (d'alej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatnit' a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačny poriadok je vydaný v súlade so zákonom Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len „Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitel'a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len „Zákon o ochrane spotrebitel'a"), ako aj ostatnymi všeobecne záväznymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebitel'a umiestnený na viditel'nom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzke Hyriak,s.r.o..

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Hyriak s..r.o.. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Hyriak s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže Hyriak,s.r.o.. poskytnút' záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpeny tovar uviest' do prevádzky iný podnikatel' než predávajúci, začne záručná doba plynút' až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, ked' kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziat', sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k vymene tovaru, začne plynút' záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. I Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak Hyriak s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne d'alší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predanym tovarom, preto Hyriak s.r.o.. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Hyriak s.r.o. o prípadnych vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Hyriak s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátit' (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinny vrátiť HYRIAK, s.r.o. všetko, čo podl'a zmluvy dostal, tj. aj tovar prijaty ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzke predávajúceho Hyriak s.r.o.(§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebitel'a). Ak je v záručnom liste uvedeny iny podnikatel' určený na opravu (d'alej len „záručný servis"), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručnych servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.3. Predávajúci je povinny vybaviť reklamáciu ihned', v zlozitých prípadoch do 3 pracovnych dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebny na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvat dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebitel'a).

3.4. Predávajúci je povinny pri uplatnení reklamácie vydat' zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebitera). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinny o vybavení reklamácie vydat' písomny doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebitel'a). Týmto písomnym dokladom je kópia reklamačného protokolu s vypinenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne inym spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kupený v Hyriak s.r.o.

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodeny, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atd'.),

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplyvajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložit' originál záručného listu.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstránit', má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. 0 spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinny vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada tyka len súčasti tovaru, vymenu tejto súčasti, ak tym predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhl'adom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadny tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné t'ažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstránit', a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na vymenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstránitel'nú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívat' (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie periazí) aj vtedy, ak ide síce o odstránitel'né vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstránitel'né vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstránitel'nú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebitel'a), tj. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstránitel'nú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zl'avu z ceny vyrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z tychto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto vol'bu sám jednostranne meniť.

Menu